دیوان عدالت اداری در حوزه بیمه سلامت نیز پا نهاد و در این رابطه به بررسی‎های بیشتر پرداخت. در نهایت مسئولیت خدمات مربوط به روانپزشکی را با بهترین کیفیت بر دوش بیمه سلامت قرار داد.

تغییرات دیوان عدالت اداری در بیمه از نوع سلامت

بیمه سلامت بر اساس حیطه فعالیت‎های خود معمولا استفاده و ارائه خدمات روانپزشکی را برای افرادی که تحت پوشش آن قرار دارند ممنوع کرد. اما دیوان عدالت اداری بررسی‎ها را در این رابطه بیشتر نمود و بر همین اساس تغییراتی را اعمال کرد. تغییراتی که در آن به مهم بودن ارائه این خدمات نیز اشاره شده است. البته نکته مهم در خصوص ارائه هر نوع فعالیت‎ها و خدمات مربوط به روانپزشکی، ارائه چنین خدمات بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی می‎باشد.

بررسی‎های دیوان عدالت اداری

بررسی‎های دیوان عدالت اداری در خصوص هر نوع موضوعی انجام می‎شود و تا به نتیجه رسیدن چنین موقعیتی باید به آن توجه کرد. بررسی‎ها بسیار موشکافانه بوده و  تمامی زوایا نیز مورد جستجو قرار خواهد گرفت. هر نوع خدمتی که به مردم ارائه می‎شود دارای ارزش مادی و معنوی خاصی می‎باشد که در این رابطه نیاز است تا این ارزش گذاری‎ها تعیین شود. در رابطه با خدمات روانپزشکی نیز چنین ارزش گذاری مشخص گردید و در نتیجه حدود اختیاری تعیین شد.

تغییرات دیوان عدالت اداری در بیمه از نوع سلامت

زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری یک شرایط مهم در نظر گرفته می‎شود و حد و حدودی تعیین می‎شود، نیاز به رعایت این حد و حدود رعایت است و در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد خواهد شد. افرادی که در این همه پرسی حاضر بودند بر اساس دیدگاه‎های ارائه شده توسط آنها نتیجه گیری نهایی نیز انجام شد که قطعا به نفع مردم می‎باشد.

تغییرات دیوان عدالت اداری در بیمه از نوع سلامت

هرچه دامنه خدمات مربوط به فعالیت‎های روانپزشکی در بیمه سلامت افزایش یابد چنین فعالیت‎هایی می‎تواند سلامت جامعه را بسیار آگاهانه‎تر و بسیار مطلوب‎تر در بر داشته باشد. در صورتی که گستره خدمات محدودتر باشد چنین ارائه خدمتی از نظر مردم مطلوب نخواهد بود و بسیار سریع در پی تعویض کردن بیمه خود خواهند بود. بیمه سلامت با وجود خیل عظیمی از جمعیت تحت پوشش باید بتواند رضایت درصد زیادی از آنها را به دنبال داشته باشد. در غیر این صورت با ورشکستگی غریب الوقوع مواجه خواهد شد که چنین ورشکستگی‎هایی برای تمامی بیمه‎های کشور همانند یک تهدید وجود دارد و غیرقابل انکار نیست. پس باید با واقعیت‎ها روبه رو شد و چاره‎ای برای تغییرات در آنها اعمال کرد.

منبع:

http://tnews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa/c6b5108642665.html#%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84