قانون بیمه بیکاری قانونی است که تمامی افراد مشمول می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند، اما در این خصوص تغییراتی نیز در نظر گرفته شده است.

در حقیقت بیمه بیکاری حقوقی است که در زمان بیکاری یک فرد نیز برای او در نظر گرفته می‌شود، اما اینکه آیا این حقوق می‎تواند برای زندگی آنها نقش یک نجات دهنده را ایفا کند یا خیر هنوز مشخص نیست. در واقع این حقوق از ماه‎ها یا شاید سالها قبل توسط کارفرما پرداخت می‎شود. این پرداختی در حدود سه درصد خواهد بود تا بتوان از این حقوق باقی مانده برای یک کارگری که به هر دلیلی از کار فاصله گرفته پرداخت شود. این بیمه بر اساس قانون برای ماه‎های متوالی پرداخت می‎شود و شخص برای تضمین نبودن در شغلی باید هرماه امضاء بزند. همچنین علاوه بر پرداخت کارفرما، دولت هم سه درصد دیگر را تقبل می‎کند و در نهایت باقی هزینه‎ها را سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه پرداخت خواهد کرد.

تغییرات جدید در قانون بیمه بیکاری

یکی از قوانین بسیار مهم بیمه بیکاری برای قطعی شدن عدم حضور یک شخص بر سر کار عدم حضور او در منزل می‎باشد. بازرس مربوطه برای دو بار سرکشی به خانه فرد مراجعه می‎کند. در صورتی که او در این زمان در خانه حضور نداشته باشد بیمه بیکاری او نیز قطع خواهد شد، زیرا به معنای مشغول بودن به کاری می‎باشد. پس در اکثر موارد صبح‎ها برای مراجعه در نظر گرفته می‎شود که معمولا بیشترین درصد از ساعات کاری به این وقت اختصاص دارد. میزان حقوق تعیین شده هم در حدود هشتاد درصد از حق او می‎باشد که در شغل قبلی دریافت می‎نموده و باید در نظر داشت که نباید از این میزان نیز کمتر شود. برخی از افراد که سابقه کار کمتری دارند در حدود شش ماه و بقیه بر اساس احتساب تعداد ساعات فعالیتی و روزهای بیمه شده از ماه‎های متفاوتی برای دریافت بیمه بیکاری نیز بهره خواهند برد.

تغییرات جدید در قانون بیمه بیکاری

بررسی لیست بیمه‎های کارگاه‎ها، همچنین بررسی کسب مجوز از اتحادیه‎ها برای راه اندازی کاری جدید می‎تواند در امر مقرر شدن بیمه بیکاری نیز کمک کننده باشد. در واقع بیمه پس از مراجعه و نبود فرد به صورت قطعی و دائمی قطع نمی‎شود بلکه بیمه تأمین اجتماعی باز هم دلسوزانه عمل کرده و این کار را به صورت موقتی انجام می‎دهد. در این موارد برای اثبات نبود وی، فرد مورد نظر می‎تواند شکایت کند تا بازرس اداره کار و بیمه با یکدیگر به بررسی بپردازند. در صورتی که فردی اشتغال داشته باشد باید پانزده روز پس از اشتغال این خبر را به بیمه بدهد تا مقرری او قطع شود که عموما این کار را انجام نمی‎دهند.

تغییرات جدید در قانون بیمه بیکاری

برخی از افراد انتظار دارند تا تمامی افرادی که بر روی ماشین‎های شخصی خود کار می‎کنند از گردونه رقابتی حذف شوند. در حالی که اینگونه نیست و باید در نظر داشته باشید که کار کردن بر روی خودرو رسما به نهادی اعلام نمی‎شود و نمی‎توان تمامی موارد را از این طریق بررسی نمود.

منبع:

تی نیوز