همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

در خصوص قیمت بیمه ی شخص ثالث ، این بیمه به قیمت خودرو هیچ ربطی ندارد ( برعکس بیمه ی بدنه که ربط دارد) ، بلکه میزان قیمت آن باید توسط شرکت بیمه بر اساس نسبت ریسک خسارت جانی و خسارت مالی منتقل شده به شرکت تعیین گردد. هر چه راننده ی موردنظر بیشتر خطا کند این نرخ هم بالاتر می رود. همچنین در وسایل نقلیه ای بسیار قدیمی میزان حق بیمه بیشتر خواهد شد. این حق بیمه در تمامی شرکت های بیمه ای به صورت یکسان تعیین شده است و اگر یک شرکت از این قانون و قیمتها تخطی کند برخورد قانونی با وی انجام می گیرد.

الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه زمانی است که نرخ بیمه نسبت به سالهای گذشته بر اساس آنچه قوه ی قضاییه صلاح دانسته تغییر کند. در نتیجه ما برای آنکه از این بیمه استفاده کنیم باید مابقی این حق را پرداخت کنیم تا بتوانیم از این بیمه کمک بگیریم. تعهدات جدیدی که حق بیمه ی آن پرداخت شد ، در یک برگه به نام الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه به شما داده می شود.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

در صورتی که تصادفی رخ دهد و فردی مصدوم گردد به بیمارستانهای وزارت بهداشت منتقل می شود. در این زمان بیمارستان بدون دریافت مبلغی تمامی خدمات شخص مصدوم را انجام می دهد. زیرا شرکتهای بیمه ای در رابطه با بیمه شخص ثالث از منبع درآمد خود بطورکلی 10 درصد را به وزارت بهداشت و ناجا واریز می کنند تا انجام این خدمات با سرعت بیشتری صورت گیرد و وقفه ای در کار پیش نیاید.

همچنین ببینید :  بیمه نامه شخص ثالث و توقیف خودروها

هر بیمه ی شخص ثالث یک بیمه نامه را با خود به همراه دارد که هر بیمه نامه تاریخ انقضایی را شامل می شود. در صورتی که این تاریخ انقضا گذشته باشد بیمه نامه نیاز به تمدید دارد. اگر تمدید صورت نگیرد شما تا یک سال فرصت دارید که به تمدید آن بپردازید. در صورتی که چنین کاری نکنید برای هر روز تأخیر مبلغی از شما گرفته و برای صندوق خسارتهای بدنی واریز می شود . علت این کار این است که شما با اهمیت بیمه شخص ثالث آشنا شوید.

در زمانی که تصادفی رخ دهد ، اگر صدمه به فرد تنها آسیب به بدن باشد ، پس از آمدن پلیس و انجام مراحل کاری آنها شما در حضور پلیس باید نصف مبلغ احتمالی دیه را پرداخت کنید سپس پس از تأیید مبلغ نهایی دیه می توانید آن را هم پرداخت کنید. اما اگر تصادف به فوت منجربه شود ، باید رضایت خانواده ی متوفی برای دریافت دیه گرفته شود که در این صورت بدون فوت وقت تمام تعهدات و پرداخت دیه توسط شرکت بیمه ای انجام می شود.