همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

منظور از کلوزهای بیمه ای در بیمه نامه های مسئولیت چیست؟

1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 1 سال ago

پوشش های مکمل بیمه نامه می باشد، در بیمه نامه مسئولیت کارفرما، پوشش های اصلی شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی می باشد اما خریداری پوشش های اصلی به تنهایی تمام موارد موردنظر کارفرما را پوشش نمی‌دهد لذا در صورت درخواست بیمه گذار کلوزهای اضافی نیز با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرند.