همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

وفق تبصره یک ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده، به سازمان از این بابت بری الذمه شود.