خانم هایی که شغلی دارند و بیمه شده تأمین اجتماعی هم هستند می توانند از مزایای مربوط به دریافت هزینه بارداری نیز استفاده کنند و حقوق خود را هم به نسبت کمتر اما دریافت نمایند.

در رابطه با دریافت کمک هزینه بارداری قانونی که وجود دارد مربوط به ماده 59 از قانون تأمین اجتماعی خواهد شد که این بیمه قوانینی را در این رابطه وضع نموده است. در صورتی که فرد هر فرد حداقل از یک سال بیمه هم برخوردار باشد می تواند در حدود شش ماه از بارداری خود را به عنوان یک فرد عادی از حقوق در حدو دو سوم از حقوق اصلی دریافت نماید. بنابراین این حقوق به عنوان یک کمک هزینه برای بارداری به او داده می شود.

کمک هزینه بارداری را چگونه دریافت خواهید کرد؟

تعداد افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند بیشتر از تصور ماست در واقع در یک جمع کلی نزدیک به دو میلیون نفر از این افراد حقوق و مزایا را دریافت می کنند.  در زمانی که کودک به دنیا آمده باشد در صورتی که اشتغالی نداشته باشند می توانند مدارک مربوط به نوزاد را به همراه مدارک مادر ارائه نموده تا غرامتی را به عنوان دستمزد در ایام بارداری و همچنین مرخصی زایمان نیز دریافت کنند که این حقوق و مزایا بسیار خوب و به صرف خواهد بود.

هر فردی که قصد دارد تا از پوشش بیمه ای کمک بگیرید باید شرایطی را داشته باشد. این شرایط می تواند به فعالیت شصت روزه در کار ارتباط داشته باشد. این شرایط برای حدود یک سال قبل از زایمان وجود دارد و از سوی تأمین اجتماعی هم باید تأیید شود. در زمانی که استراحت زایمان را انجام داده نباید به شغلی مشغول باشند. حتی دریافت یک حقوق که به تأیید تأمین اجتماعی برسد از سوی تأمین اجتماعی می تواند بیمه و مزایای مربوط به کمک هزینه زایمان را قطع کند.

مدارکی که می توانید برای دریافت کمک هزینه بارداری از آن بهره ببرید عبارت است از دفترچه درمانی مربوط به فرد ، استفاده از یک پزشک معالج که گواهی را برای بارداری او به تأیید برساند. علاوه بر آن باید این مراحل توسط مراجع پزشکی هم به تأیید برسد. این پزشکان می توانند در سازمان تأمین اجتماعی نیز مشغول باشند. این هزینه دو سوم حقوق پرداختی برای روزهای بارداری بوده و روزهایی که فرد استراحت هم می کند در نظر گرفته شده و سه روز ابتدایی کسر نمی شود.

کمک هزینه بارداری را چگونه دریافت خواهید کرد؟

هزینه بارداری بر اسسا حقوقی که در سه ماه قبل دریافت نموده یعنی نود روز گذشته تعیین خواهد شد. دوران مرخصی بارداری شش ماه بوده که  سه ماه آخر بارداری به همراه سه ماه پس از زایمان در این گروه جای می گیرد. این سه ماه پس از زایمان برای مادرانی به کار گرفته می شود که در این مدت شیردهی را برای فرزند خود انجام می دهند. این موضوع و عدم استفاده از شیری بغیر از مادر هم باید به تأیید برسد.

در شرایطی که در طول دوران بارداری و زایمان مشکلی برای فرد به وجود آید می تواند در این مدت زمان به استراحت پرداخته و دستمزد غرامت خود را نیز دریافت نماید. در برخی از سازمان ها این زمان به شش ماه و در جاهایی که می توانند هزینه را پرداخت کنند به نه ماه پس از زایمان هم افزایش یافته است.

نظر شما درباره کمک هزینه بارداری چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز