یکی از اولین شرکت های بیمه ای که در ایران راه اندازی شد و برنامه ریزی ها رشته های بیمه ای خود را در بر دارد بیمه تعاون بوده که روز به روز هم در حال پیشرفت است.

اولین شرکت بیمه ای با نام بیمه تعاون بر اساس این که منطقه جغرافیایی اطراف آن چه شاخص هایی را در بر دارد یا این که به چه نوع از رشته های بیمه ای نیاز دارد برای همه ی صورت های مربوط به سود و ضرری که تاکنون داشته باید تعریفی را ارائه دهد. این تعاریف به صورت کامل جدا از هم هستند ، بنابراین هریک از صورت های مالی می تواند به خوبی نشان دهنده نقص یا وجود یک مشکل در کار باشد. برخی هم که سود داشته اند می توانند راه حل درست و منطقی را برای بهبود در بر داشته باشند.

بیمه تعاون چه خصوصیاتی دارد و چه قصدی دارد؟

بیمه تعاون قصد دارد تا تمامی صورت های مالی خود را به صورت جدا از هم قرار دهد. شعبه های مختلفی که برای این نوع بیمه در حل فعالیت هستند باید به صورت یک سازمان جدا از هم تعریف شوند. بنابراین برای این کار باید از شاخص های یاد شده کمک گرفته شود. در نهایت می توان بررسی ها را انجام داد ، نتایج منطقی را به دست آورد. تفکیک ها در این شرایط می توانند نتیجه ای درست را ارائه دهند.

پس از بررسی ها و درآوردن نتایج می توانیم عملکرد مربوط به هریک از واحدهای ارائه دهنده خدمات را بررسی نموده و بر اساس عملکردها رتبه بندی را انجام دهیم. بنابراین همه ی شعبه های فعال در این رده بندی جای دارند و هیچ یک از آنها از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

بیمه تعاون چه خصوصیاتی دارد و چه قصدی دارد؟

در صورتی که موانعی وجود دارد با راه حل های درست می توانیم با به کار گرفتن منابع مالی درست همه ی آنها را از سر راه برداریم. هریک از این تیم های بررسی کننده بررسی های تخصصی خود را انجام می دهند. بنابراین یک فرد نمی تواند در همه ی زمینه ها تصمیم بگیرد. با این مدیریت که با نام مدیریت ریسک از آن یاد می شود می توانیم به نحو احسنت خطرات پیش رو را پیش بینی نموده و برای آنها چاره ای بیاندیشیم.

هدف هایی که برای هر شعبه ای مدنظر قرار داده ایم بر اساس اینکه در هر استان چه ظرفیتی وجود دارد طراحی شده است. در نتیجه هر شعبه ای که بزرگ تر بوده و ظرفیت بالاتری هم دارد می تواند پیشرفت های بیشتری داشته باشد و بر همین اساس اهداف تعیین شده هم متفاوت و بزرگ تر می شوند.

نظر شما درباره بیمه تعاون چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز